Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe?

Teren budowy to obszar szczególnie narażony na wypadki, kradzieże i akty wandalizmu. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz przebiegu prowadzonych prac ma właściwe zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy. Istotnym elementem zagospodarowania terenu robót budowlanych jest ogrodzenie. Co mówią przepisy na ten temat? Czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe?

Czy plac budowy musi być ogrodzony?

Zgodnie z polskim prawem budowlanym ogrodzenie placu budowy jest obowiązkowe. Za wprowadzonymi w tej kwestii regulacjami przemawia w głównej mierze fakt, że ogrodzenie to ogranicza ryzyko wypadków, uniemożliwia wstęp osobom niepowołanym, a także zapobiega aktom wandalizmu i kradzieży materiałów budowlanych. Obowiązek ogrodzenia placu budowy spoczywa na kierowniku budowy, który powinien zlecić jego wykonanie, a także na inwestorze, który ponosi jego koszty.

Ogrodzenie budowy – przepisy

Kwestię ogrodzenia placu budowy reguluje rozdział trzeci Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z jego zapisami:

 1. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym.
 2. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór.

Ogrodzenie placu budowy – wymagania

Wspomniane wyżej Rozporządzenie określa także najważniejsze wymagania dotyczące ogrodzenia placu budowy:

 • ogrodzenie terenu budowy musi stać w granicach działki, nie może jej przekraczać lub być umieszczone na linii granicznej;
 • teren budowy powinien być ogrodzony do wysokości minimum 1,5 metra;
 • ogrodzenie placu budowy powinno być stabilne, nie może stanowić zagrożenia dla ludzi;
 • dystans pomiędzy ogrodzeniem placu budowy a krawędzią wykopu powinien wynosić nie mniej niż 1 metr;
 • w strefach, w których istnieje ryzyko spadania przedmiotów z wysokości, odległość pomiędzy ogrodzeniem a innymi obiektami powinna wynosić minimum 1/10 wysokości wznoszonego obiektu;
 • w przypadku wykopów głębszych niż 1 metr wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić przynajmniej 1,1 metra;
 • nie ma konieczności ogradzania całej działki, wystarczy odpowiednio zabezpieczyć tylko ten fragment, na którym prowadzona jest budowa;
 • ogrodzenie placu budowy może być docelowe lub tymczasowe, ale zawsze zgodne z wymogami BHP i ustaleniami projektanta.

Ogrodzenie placu budowy – czy wymagane jest zgłoszenie i pozwolenie?

Obok pytania o to, czy ogrodzenie terenu budowy jest obowiązkowe, padają kolejne, równie nurtujące inwestorów: czy budowa ogrodzenia wymaga uzyskania pozwolenia? Czy wykonanie ogrodzenia placu budowy trzeba zgłosić właściwemu organowi?

Ogrodzenie terenu budowy, w odróżnieniu od innych prac przygotowawczych, takich jak np. wykonanie tymczasowych przyłączy, nie wymaga uzyskania pozwolenia. W niektórych przypadkach jednak konieczne będzie jego zgłoszenie. Zgodnie z polskim prawem budowlanym nie trzeba tego robić, jeśli wysokość ogrodzenia placu budowy nie przekracza 2,2 metra. Ogrodzenie wyższe niż 2,2 metra wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, a jego budowa może rozpocząć się dopiero po upływie 21 dni od momentu tego zgłoszenia, jeśli urząd nie wyrazi sprzeciwu (na zasadzie tzw. milczącej zgody). Istnieje także możliwość wcześniejszego rozpoczęcia budowy ogrodzenia, na podstawie otrzymanego od urzędu zaświadczenia o braku sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu może mieć miejsce wtedy, gdy ogrodzenie terenu budowy będzie naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie pozwolenia na budowę ogrodzenia może być natomiast konieczne wówczas, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.

Ogrodzenie terenu budowy – docelowe czy tymczasowe?

Wiesz już, że istnieje obowiązek ogrodzenia placu budowy i że tylko w niektórych przypadkach wymagane jest zgłoszenie oraz uzyskanie pozwolenia na jego budowę. Kolejne pytanie dotyczy tego, jak ogrodzić działkę budowlaną. Do wyboru jest docelowe lub tymczasowe ogrodzenie placu budowy w postaci przenośnych paneli – pełnych lub ażurowych. To drugie znajduje zastosowanie wtedy, gdy inwestor nie planuje od razu budowy ogrodzenia stałego. Nie generuje też tak dużych kosztów, ponieważ w przeciwieństwie do ogrodzenia docelowego, nie musi obejmować całej działki.

Jeżeli teren jest duży, ogrodzenie tymczasowe można postawić jedynie w miejscu budowy. Istotne jest w tym przypadku określenie obszaru, który stanowi element zagospodarowania terenu jako integralnej części projektu budowlanego. Prace budowlane i budowę ogrodzenia należy więc przeprowadzać na terenie zatwierdzonym w projekcie, niewykraczającym poza granice działki. Wykonanie ogrodzenia docelowego, które obejmuje całą działkę, należy natomiast poprzedzić precyzyjnym wyznaczeniem jej granic. Jego budowa niesie ze sobą nie tylko wyższe koszty, ale jednocześnie ryzyko zniszczenia w wyniku przeprowadzanych prac budowlanych. Tymczasowe ogrodzenie placu budowy to rozwiązanie elastyczniejsze – w przypadku ewentualnego uszkodzenia wystarczy wymienić wyłącznie jeden moduł. Nie ma konieczności rozbiórki całego odcinka ogrodzenia, a jego montaż jest łatwy i szybki.

Czy budowa musi być ogrodzona? Argumenty za zabezpieczeniem placu budowy

Prawidłowe zabezpieczenie placu budowy w postaci ogrodzenia niesie ze sobą mnóstwo korzyści:

 • ochrona terenu przed wtargnięciem osób niepożądanych,
 • bezpieczeństwo osób postronnych,
 • ograniczenie ryzyka niebezpiecznych wypadków z udziałem przechodniów,
 • ochrona przed kradzieżą materiałów budowlanych,
 • ochrona terenu przed aktami wandalizmu,
 • ograniczenie widoczności placu budowy,
 • wyznaczenie obszaru prowadzonych prac budowlanych,
 • ochrona przed hałasem, pyłem i kurzem.

TLC RENTAL – tymczasowe ogrodzenia placu budowy

Polskie prawo wprowadza obowiązek ogrodzenia placu budowy, aby uniemożliwić w ten sposób wstęp osobom nieupoważnionym. W TLC RENTAL oferujemy sprzedaż oraz wynajem ogrodzeń tymczasowych – stabilnych, łatwych w montażu i atrakcyjnych cenowo. W naszej ofercie znajdziesz:

 • ogrodzenia tymczasowe pełne – wykonane z blachy trapezowej i polecane do okresowego grodzenia placów budów, terenów przemysłowych i dróg. Ogrodzenia panelowe z pełnymi przęsłami są solidne i trwałe, dzięki czemu można je stosować przez długi czas. Ograniczają widoczność z zewnątrz i zabezpieczają plac budowy przed osobami postronnymi;
 • ogrodzenia tymczasowe ażurowe – lekkie, poręczne i łatwe w montażu mobilne ogrodzenia przezierne, które znajdują zastosowanie nie tylko na placach budów, ale także na imprezach masowych, wydarzeniach plenerowych, terenach przemysłowych i drogach. Ich lekka konstrukcja pozwala na dużą mobilność, ekonomiczne składowanie, łatwy transport, a także szybki montaż i demontaż;
 • ogrodzenia panelowe przenośne – mobilne ogrodzenia nieprzezierne, stanowią alternatywę dla ogrodzenia z blachy trapezowej. Montuje się je na słupkach, dzięki czemu są odporne na przewrócenie. Zabezpieczają teren budowy przed wejściem osób niepowołanych, a jednocześnie stanowią atrakcyjną przestrzeń reklamową – pozwalają na wyeksponowanie plakatów promujących inwestycję.

Każde oferowane przez nas tymczasowe ogrodzenie placu budowy to gwarancja wysokiej trwałości i odporności, przemyślanej konstrukcji i niezawodności. Stworzyliśmy je z myślą o obniżeniu kosztów inwestycyjnych oraz zwiększeniu bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Zadbaj o bezpieczeństwo na placu budowy – skontaktuj się z nami i zamów ogrodzenia tymczasowe od TLC RENTAL.