Czy ogrodzenie tymczasowe wymaga zgłoszenia? Wyjaśniamy!

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego tymczasowe ogrodzenie budowy jest obowiązkowe. Takie rozwiązanie nie tylko gwarantuje bezpieczeństwo osób postronnych, które w przypadku jego braku mogłyby znaleźć się na placu budowy, ale także chroni inwestora przed kradzieżami znajdujących się na posesji materiałów budowlanych. Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia na budowę? Czy trzeba zgłaszać budowę ogrodzenia? Czy niezbędne jest zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi gminnej i powiatowej? Postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania dotyczące tymczasowego ogrodzenia.

Ogrodzenie tymczasowe – przepisy

Budowa ogrodzeń tymczasowych wymaga od inwestora dostosowania się do przepisów zawartych w ustawach i rozporządzeniach. Najważniejsze z nich odnoszące się do ogrodzenia działek budowlanych to:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Zgłoszenie ogrodzenia tymczasowego – czy jest obowiązkowe?

W zdecydowanej większości przypadków pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest wymagane, podobnie jak zgłoszenie ogrodzenia działki. Istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy to zgłoszenie budowy ogrodzenia, czyli zawiadomienie odpowiednich instytucji o zamiarze jego wykonania, będzie koniecznością.

Czy budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia lub pozwolenia? Tak, ale tylko wtedy, gdy:

 • wysokość ogrodzenia przekracza 2,2 m – 2,2 m to maksymalna wysokość ogrodzenia bez pozwolenia. W przypadku chęci postawienia wyższego płotu należy ten fakt zgłosić do urzędu miasta lub starostwa;
 • ogrodzenie ma stanąć na terenie wpisanym do rejestru zabytków – niezbędne jest wtedy uzyskanie, oprócz pozwolenia na budowę, zgody od konserwatora zabytków;
 • ma formę muru oporowego – czyli jest to ogrodzenie, które ma zapobiegać osuwaniu się ziemi. Wtedy niezbędne jest pozwolenie na ogrodzenie posesji.

Gdzie i kiedy powinna zostać zgłoszona budowa ogrodzenia?

Zgłoszenie budowy ogrodzenia powinno nastąpić na co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Wniosek składany jest do urzędu miasta na prawach powiatu lub starosty powiatowego na formularzu dostępnym we wspomnianych instytucjach lub na stronie internetowej. Online można nie tylko pobrać formularz, ale również złożyć wniosek.

Zgłoszenie budowy płotu tymczasowego powinno zawierać:

 • informacje na temat zakresu wykonywanych prac,
 • informacje na temat sposobu wykonywania prac,
 • przewidywany termin rozpoczęcia prac,
 • dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • w wyjątkowych sytuacjach szkice projektu ogrodzenia (tylko na prośbę urzędu).

Zezwolenie na budowę ogrodzenia następuje na zasadzie tzw. milczącej zgody. A to oznacza, że jeśli po upływie 21 dni od daty zgłoszenia nie uzyska się odpowiedzi odmownej, to śmiało można rozpocząć budowanie ogrodzenia. Należy pamiętać również o tym, że zgłoszenie nie obowiązuje bezterminowo i po upływie 3 lat należy je powtórzyć, jeśli prace nie zostały zakończone.

Ogrodzenie a pozwolenie na budowę

Jednym z wyjątków, który wymaga uzyskania pozwolenia, jest oporowy mur jako ogrodzenie tymczasowe. Mur oporowy jest to specjalna konstrukcja, którą stosuje się w przypadku znaczących nierówności terenu, ponieważ chroni przed osuwaniem się ziemi. Ogrodzenie terenu w postaci muru oporowego wymaga od inwestora zebrania praktycznie tych samych dokumentów, które przedkłada się przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę domu. Zgodnie z tym, co mówi prawo budowlane, budowa ogrodzenia w postaci muru oporowego bez odpowiedniego pozwolenia może zostać skontrolowana i określona jako samowola budowlana.

Kolejnym wyjątkiem, w przypadku którego może okazać się konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę tymczasowego ogrodzenia, jest jego umiejscowienie na terenie Natura 2000. Są to obszary objęte specjalnym programem ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej, mającym na celu odpowiednio zadbać o populacje dziko występujących ptaków, niektórych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych. Postawienie w takim miejscu ogrodzenia może wiązać się z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na ten obszar i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Są to zazwyczaj przypadki rozpatrywane indywidualnie.

Ostatnim wyjątkiem jest sytuacja, w której ogrodzenie tymczasowe ma zostać postawione na terenie wpisanym do rejestru zabytków. W tym przypadku oprócz uzyskania pozwolenia na budowę jest wymagana również zgoda konserwatora zabytków.

Tymczasowe ogrodzenie budowy – warunki techniczne

Jak wskazują przepisy prawa budowlanego, tymczasowe ogrodzenie działki musi być przede wszystkim bezpieczne. Nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi, zwierząt czy środowiska. Dopuszczalna wysokość ogrodzenia wynosi 2,2 m, jeśli jednak inwestor decyduje się na postawienie niższego płotu, który ma mniej niż 1,8 m, to musi pamiętać o tym, aby nie był on zakończony żadnymi ostrymi elementami. Postawienie płotu, nawet tymczasowego, wymaga również zapoznania się z miejscowym planem zagospodarowania, który może narzucić określoną wysokość ogrodzenia, materiały, z których jest ono wykonane czy jego wygląd. W tym miejscu inwestor znajdzie również informacje o planowanych inwestycjach w zakresie budowy czy przebudowy dróg. Jest to o tyle ważne, że gdy stanie ono na granicy planowanej drogi, to inwestor zostanie zmuszony do jego przeniesienia. Jeśli w danej gminie nie został opracowany miejscowy plan zagospodarowania, to informacji tych należy szukać w decyzji o warunkach zabudowy.

Ogrodzenie działki bez pozwolenia lub zgłoszenia – czym grozi?

W sytuacji, w której inwestor decyduje się postawić ogrodzenie bez pozwolenia lub zgłoszenia, gdy dany przypadek tego wymaga, musi liczyć się z tym, że zabezpieczenie terenu budowy zostanie uznane za samowolę budowlaną. Kara za wykonanie ogrodzenia tymczasowego bez zezwolenia może mieć postać grzywny, uiszczenia opłaty legalizacyjnej lub nakazu rozbiórki. W przypadku, gdy inwestor postawił ogrodzenie bez niezbędnych pozwoleń, a spełnia ono wszelkie warunki techniczne zawarte w prawie budowlanym oraz odpowiada miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, najprawdopodobniej możliwa jest legalizacja ogrodzenia. Będzie to wiązać się z uiszczeniem opłaty legalizacyjnej, która wynosi 2500 złotych. Jeśli jednak dane ogrodzenie powstało niezgodnie z obowiązującymi przepisami, to jedyną możliwością jest jego rozbiórka. Kiedy inwestor nie zastosuje się do wydanych decyzji i mimo nakazu rozbiórki będzie nadal prowadził prace, to powinien liczyć się z konsekwencjami w postaci kary grzywny (wyznaczanej przez sąd na podstawie dochodów i sytuacji majątkowo-rodzinnej), ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Czy ogrodzenie tymczasowe wymaga zgłoszenia? Rozwiewamy wątpliwości!

Niezależnie, czy chcesz postawić tymczasowe ogrodzenie ażurowe, ogrodzenie pełne, czy przenośne OSB do 2,2 m wysokości, to, z drobnymi wyjątkami nie potrzebujesz zgłaszać tego faktu do odpowiedniej instytucji (urzędu miasta na prawach powiatu lub starostwa powiatowego). Podobnie, jak nie musisz uzyskać pozwolenia na jego budowę. Do wspomnianych wyjątków należy sytuacja, w której maksymalna wysokość płotu przekracza 2,2 m, ogrodzenie ma stanąć na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub ma mieć formę muru oporowego. Budowa ogrodzenia przy drodze gminnej, powiatowej lub przy działce sąsiadującej również nie wymaga zgłoszenia czy pozwolenia oprócz wymienionych wyjątków. Zabezpieczenie placu budowy jest z kolei obowiązkiem każdego inwestora, dlatego przed rozpoczęciem prac warto poznać wszelkie przypadki, w których konieczne będzie jego zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę. W przeciwnym razie można narazić się na przykre konsekwencje w postaci grzywny czy nakazu rozbiórki.