Jak zabezpieczyć plac budowy?

Właściwa organizacja placu budowy to ważny aspekt w całym procesie prowadzenia inwestycji, wpływający bezpośrednio na bezpieczeństwo realizowanego przedsięwzięcia. Stworzenie odpowiednich warunków pracy, zabezpieczenie mienia budowy, ochrona zdrowia i życia załogi oraz osób postronnych – wymogi te stawiają i opisują przepisy prawa. Ich przestrzeganie w znacznym stopniu warunkuje powodzenie inwestycji. Sprawdź, jak zabezpieczyć plac budowy zgodnie z obowiązującym prawem.

Zabezpieczenie placu budowy – jakie przepisy regulują tę kwestię?

Plac budowy to wydzielony i ogrodzony teren, na którym prowadzone są prace budowlane, polegające na wznoszeniu, przebudowie lub rozbiórce obiektów. Kwestię jego organizacji i zagospodarowania porusza wiele zapisów prawnych. Odpowiednie zabezpieczenie budowy gwarantuje nie tylko brak naruszeń formalnych, ale przede wszystkim ochronę mienia, zdrowia i życia.

Najważniejsze kwestie dotyczące tego, jak zorganizować plac budowy, regulują przepisy Prawa budowlanego. Informacje o tym, jak zabezpieczyć plac budowy, można znaleźć w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kto odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy?

Nadzór nad organizacją i zabezpieczeniem placu budowy należy do kierownika budowy, przejmującego obowiązki inwestora i reprezentującego go w bezpośredni sposób. Do jego najważniejszych zadań w ramach zapewnienia bezpiecznych warunków pracy należą:

 • sporządzenie lub zlecenie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ),
 • przejęcie od inwestora i zabezpieczenie placu budowy,
 • geodezyjne wytyczenie obiektu, organizacja placu budowy i kierowanie budową obiektu zgodnie z przepisami prawnymi, techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę,
 • koordynowanie działań gwarantujących przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz eliminujących związane z nimi zagrożenia,
 • podejmowanie działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom postronnym,
 • wstrzymanie prac budowlanych w sytuacji zagrożenia i natychmiastowe zawiadamianie o tym właściwego organu.

Jak zabezpieczyć plac budowy?

Źle składowane materiały, niewłaściwie zabezpieczone krawędzie budowli i ciągi komunikacyjne, pozostawione same sobie maszyny i narzędzia – nieprawidłowe przygotowanie placu budowy stanowi olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

O zabezpieczenie terenu budowy należy zadbać jeszcze przed przystąpieniem do pierwszych prac. Liczba i rodzaj stosowanych zabezpieczeń zależą w głównej mierze od stopnia skomplikowania inwestycji, wielkości, kształtu i lokalizacji placu budowy, a także dostępności budowy do sieci komunikacyjnej. Zupełnie inaczej będzie wyglądać zagospodarowanie placu budowy domu jednorodzinnego, a zupełnie innej ochrony będzie wymagać budowa obiektu o znaczeniu strategicznym, np. stadionu, hali wystawowej czy dworca kolejowego.

W zależności od rodzaju i wielkości wznoszonej inwestycji można wyróżnić między innymi takie elementy zabezpieczenia placu budowy:

 • oznakowanie budowy: tablice informacyjne i ogłoszenia umieszczone przy każdej bramie wjazdowej, tablica ogłoszeń uwzględniająca regulamin budowy, instrukcje postępowania w sytuacji zagrożenia (wypadku na budowie, pożaru czy klęski żywiołowej) oraz schemat placu budowy;
 • estetyczne i trwałe ogrodzenie placu budowy;
 • odpowiednio wyznaczone strefy niebezpieczne,
 • odpowiednio urządzone pomieszczenia funkcyjne, np. sanitarne i socjalne,
 • prawidłowo wykonane i udostępnione przejścia dla pieszych,
 • odpowiednio urządzone miejsca na składowanie materiałów budowlanych,
 • doprowadzone media,
 • zapewniony bezpieczny wjazd i wyjazd z placu budowy, zamykany w okresach przerwy w pracy,
 • odpowiednio urządzone miejsca na składowanie odpadów budowlanych,
 • właściwe oświetlenie całego terenu budowy,
 • rozmieszczone wzdłuż ogrodzenia budowy oraz w newralgicznych punktach całego jej terenu kamery przemysłowe,
 • odpowiednio urządzone dwukierunkowe lub jednokierunkowe drogi dla pojazdów dowożących materiały budowlane.

Oznakowanie budowy

Zabezpieczenie placu budowy polega między innymi na właściwym jego oznakowaniu. Tablicę informacyjną i ogłoszenie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, umieszczając je w widocznym miejscu. Żółta tablica informacyjna powinna uwzględniać:

 • rodzaj robót oraz adres ich wykonywania,
 • numer pozwolenia na budowę,
 • nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,
 • dane inwestora, wykonawcy i kierownika budowy,
 • numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.

Ogrodzenie placu budowy – przepisy

Prawo budowlane zaleca wykonanie ogrodzenia placu budowy jako skutecznego sposobu jego zabezpieczenia. Zawarte w nim przepisy jasno określają wysokość ogrodzenia placu budowy, jego odległość od innych obiektów, a także ogólne warunki stawiania.

Zgodnie z wytycznymi teren budowy powinien być ogrodzony do wysokości minimum 1,5 m. W strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości ogrodzenie powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 1/10 wysokości budynku. Jeżeli obiekt powstaje w gęstej zabudowie miejskiej, odległość tę można zmniejszyć, ale wymagane jest wówczas zastosowanie innych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które uchronią przed spadaniem przedmiotów z wysokości.

Specjalne wymagania dotyczą także ogrodzenia placu budowy, na którym prowadzone są wykopy o głębokości większej niż 1 metr. W takich przypadkach konieczne są balustrady o wysokości minimum 1,1 metra.

Na placach budów najczęstsze zastosowanie znajdują ogrodzenia tymczasowe, które można dowolnie konfigurować, a po zakończeniu prac przenieść w inne miejsce. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykonanie ogrodzenia docelowego lub częściowo tymczasowego, a częściowo docelowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ogrodzony obszar powinien umożliwiać swobodne przemieszczanie się i dostawę materiałów. Ogrodzenie docelowe niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia w trakcie budowy, zwłaszcza na obszarze wjazdu, dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się wykonanie go po bokach oraz na tyłach budowy, a od frontu i kierunku dostaw warto wówczas zamontować ogrodzenie tymczasowe. W miejscach przeznaczonych na drogę stosuje się zwykle przesuwane lub składane barierki w celu odgrodzenia.

Zabezpieczenie placu budowy – prace na wysokościach

Wymagania dotyczące tego, jak zabezpieczyć plac budowy, odnoszą się również do organizacji robót na wysokościach. Stanowiska pracy znajdujące się powyżej metra nad powierzchnią ziemi muszą być zabezpieczone za pomocą balustrad, które ochronią pracowników przed upadkiem. Na tzw. stanowiskach “ruchomych” wymagane są linki bezpieczeństwa.

W celu skutecznej ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości powstały nowoczesne systemy zabezpieczeń:

 • EPS (Edge Protection System) – zabezpieczenia krawędzi budowli, otworów technologicznych, ciągów komunikacyjnych i innych miejsc, w których zachodzi ryzyko upadku z wysokości. System składa się z całej gamy rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo na budowie;
 • SkyReach Edge Protection System – zabezpieczenie dla pracowników budowlanych podczas prac przy krawędziach lub układania szalunku. System składa się z połączonej z kotwicą uprzęży, którą zakłada na siebie pracownik – w przypadku potknięcia lub utraty równowagi uprzęż chroni go przed upadkiem.
 • Alsipercha – rodzaj systemu autoasekuracyjnego, który stanowi zabezpieczenie indywidualne pracownika. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania siatkowego zabezpieczenia krawędzi. System składa się z żurawia wkładanego w tuleję zatopioną w słupie, do którego mocowane jest urządzenie samohamowne.

Wspomniane już wcześniej Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych reguluje także rusztowania i podesty budowlane. Ich montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem indywidualnym lub instrukcją producenta. Po zamontowaniu rusztowania należy dokładnie określić jego przeznaczenie, maksymalne obciążenia oraz terminy przeglądów, wpisując te informacje w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego. O prowadzonych działaniach na rusztowaniach i podestach powinny sygnalizować także specjalne tablice informacyjne.

Jak zabezpieczyć budowę przed kradzieżą?

Zabezpieczenie terenu budowy to także ochrona przed wejściem osób nieupoważnionych. Kradzież materiałów budowlanych wciąż często się zdarza, dlatego zabezpieczenie budowy przed złodziejami jest niezwykle ważne. Jeśli ogrodzenie placu budowy jest wysokie, to znajdujące się za nim materiały czy sprzęt w mniejszym stopniu przykuwają uwagę potencjalnego złodzieja.

Odpowiednie zagospodarowanie placu budowy to również prawidłowe składowanie materiałów budowlanych. Przepisy BHP zalecają, aby były one przechowywane w odległości przynajmniej 0,75 m od krawędzi ogrodzenia – dzięki temu istnieje mniejsze ryzyko kradzieży. Wartościowe sprzęty i narzędzia najlepiej przechowywać w zamykanych na kłódkę kontenerach.

Przy większych budowach zatrudniani są pracownicy ochrony, którzy mają czuwać nie tylko nad mieniem, ale i bezpieczeństwem ludzi. Do ich obowiązków należy również kontrola uprawnień osób przebywających na terenie budowy. Ochronę i zabezpieczenie placu budowy ułatwiają także systemy alarmowe i monitoring.

TLC RENTAL – mobilne systemy zabezpieczeń budowlanych

Ograniczenie ryzyka wypadków oraz kradzieży na placu budowy pozwoli usprawnić pracę, wyeliminować potencjalne straty materialne i przeprowadzić inwestycję zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Odpowiednie zagospodarowanie i wyposażenie placu budowy wymaga wiedzy, doświadczenia, szczególnych predyspozycji osobowych, dużej odpowiedzialności i wysokiego poziomu etyki zawodowej. Każde przedsięwzięcie budowlane należy realizować na podstawie indywidualnego rozpatrzenia i dobrania możliwie najskuteczniejszych środków ochrony.

W TLC Rental wiemy, jak zabezpieczyć plac budowy, dbając o skuteczną ochronę mienia, zdrowia i życia. Jesteśmy liderem w obsłudze największych inwestycji budowlanych w Polsce. Wynajmujemy i sprzedajemy podesty rozładunkowe, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, schody mobilne, ogrodzenia pełne i ażurowe czy toalety przenośne.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać profesjonalne wsparcie w doborze rozwiązań optymalnie dostosowanych do potrzeb i wymagań Twojej inwestycji.