Protokół przekazania placu budowy – co powinien zawierać?

Rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych poprzedza przekazanie placu budowy wykonawcy robót. Ten etap procesu inwestycyjnego odbywa się na podstawie specjalnego protokołu, którego treść porusza wiele istotnych aspektów dla późniejszego przebiegu prac. Przekazanie terenu budowy stanowi jeden z najważniejszych obowiązków inwestora, a przed wykonawcą stawia odpowiedzialność za szkody powstałe już po jego przejęciu. Dowiedz się, czym jest i co powinien zawierać protokół przekazania placu budowy. Wykorzystaj prezentowany przez nas wzór.

Protokół przekazania placu budowy – co to jest?

Protokół z przekazania placu budowy to dokument, na podstawie którego następuje przejęcie terenu przez wykonawcę robót budowlanych. Od tego momentu aż do oddania obiektu to on ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na placu budowy. Przekazanie terenu budowy może dotyczyć jego całości lub części (jeśli wykonawca zobowiązuje się do wykonywania jedynie pewnego zakresu robót).

Przekazanie placu budowy – prawo budowlane

Zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane protokolarne przejęcie placu budowy może być dokonane przez kierownika budowy, reprezentującego zwykle wykonawcę. Odpowiedzialność za przekazanie placu budowy spoczywa natomiast na inwestorze, którego może reprezentować inspektor nadzoru lub inna upoważniona do tej czynności osoba:

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego…

Ważne, aby osoby reprezentujące obie strony miały odpowiednią wiedzę techniczną, znały dokumentację projektową oraz były dokładnie zorientowane co do przekazywanego terenu.

Wspomniana wyżej ustawa definiuje teren budowy jako przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. Przekazanie placu budowy polega na fizycznym wejściu na jego obszar, dokonaniu oględzin oraz spisaniu protokołu. Po przejęciu placu budowy wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia czynności przygotowawczych, w tym prac geodezyjnych czy niezbędnych przyłączy do infrastruktury.

Protokół przekazania placu budowy – prawo budowlane

Protokół przejęcia placu budowy to obligatoryjny dokument, o który, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, powinien zadbać kierownik budowy. Przepisy nie określają jednoznacznie treści tego dokumentu, dlatego zachodzi w tym przypadku dowolność stron. Wzór protokołu przekazania placu budowy określa najczęściej umowa o roboty budowlane. Druk wypełniany jest następnie przez przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy.

Co powinien zawierać protokół przekazania placu budowy?

Protokół przekazania terenu budowy powinien zawierać:

 • dokładne określenie inwestycji: jej nazwy, adresu, numerów działek i innych cech, które charakteryzują plac budowy,
 • oznaczenie miejsca i daty jego sporządzenia,
 • oznaczenie stron: imiona i nazwiska oraz pełnione funkcje uczestniczących w czynności osób,
 • określenie stanu placu budowy,
 • określenie części przekazywanego terenu (jeśli przejęciu podlega wyłącznie część budowy),
 • podpisy obu stron.

Protokół przekazania budowy powinien zawierać także precyzyjny opis stanu faktycznego terenu, gdyż ma to istotny wpływ na późniejsze rozliczenia pomiędzy wykonawcą a inwestorem. W dokumencie należy więc umieścić następujące informacje:

 • opis stanu powierzchni ziemi – czy teren jest porośnięty trawą, czy pokryty inną nawierzchnią, czy i jakie elementy znajdują się na nim, np. zanieczyszczenia, woda stojąca itp.;
 • opis istniejącej zieleni – jaki jest stan zadrzewienia na placu budowy, jak wygląda umiejscowienie innej zieleni wysokiej – ten aspekt jest ważny przede wszystkim ze względu na późniejszą wycinkę, która wymaga odpowiednich zezwoleń;
 • wskazanie sposobu dojazdu do placu budowy – czy jest zgodny z dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę;
 • wskazanie maszyn, urządzeń oraz materiałów pozostawionych na terenie budowy przez innych wykonawców,
 • opis odpadów pozostawionych na przekazywanym placu budowy – o zapis ten powinien zadbać przede wszystkim wykonawca, aby nie zostać posądzonym o wytworzenie odpadów;
 • określenie prac przygotowawczych i działań niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • wskazanie działań podjętych przez inwestora na przekazywanym terenie, np. prace geodezyjne, ogrodzenie placu budowy czy prace niwelacyjne;
 • określenie mediów i sposobu ich poboru;
 • inne ważne okoliczności, a więc te elementy, które mogą utrudniać lub uniemożliwiać wykonywanie prac budowlanych lub wiążą się z dodatkowymi obowiązkami ze strony wykonawcy, a nie wynikają z umowy.

Protokół przekazania placu budowy powinien zawierać także miejsce na ewentualne uwagi lub zastrzeżenia. Jeżeli obie strony nie zgłaszają takich uwag, również należy to zaznaczyć poprzez sformułowanie “brak uwag” lub inny podobny zapis. Złożenie stosownych podpisów potwierdza spełnienie wszystkich obowiązków dotyczących organizacji placu budowy.

Sprawdź, jak zorganizować plac budowy.

Przekazanie placu budowy – wzór protokołu

Wzór protokołu przekazania placu budowy dostępny jest na wielu stronach, zarówno w formacie doc, jak i pdf. Poniżej umieszczamy odnośnik do jednego z nich.

Pobierz bezpłatny druk przekazania placu budowy:

Protokół przekazania placu budowy – wzór

Protokół przekazania placu budowy wykonawcy – jaki jest jego cel?

Przekazanie placu budowy to jedna z najważniejszych czynności, jakie należy wykonać przed rozpoczęciem prac budowlanych. Jest to swego rodzaju forma zabezpieczenia dla inwestora, gdyż po przejęciu terenu budowy to na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za szkody powstałe na obszarze inwestycji. Jeżeli protokół odbioru terenu budowy nie zostanie sporządzony przed rozpoczęciem prac, odpowiedzialność ta będzie leżeć po stronie inwestora. Przekazanie placu budowy jest możliwe tylko wtedy, gdy teren umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. W przeciwnym razie wykonawca może odmówić jego odbioru.

Odmowa przejęcia placu budowy przez wykonawcę

Wykonawca może odmówić odbioru placu budowy w uzasadnionych przypadkach, ale tylko w ramach okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie prac. Precyzyjne rozróżnienie sytuacji, które tylko utrudniają rozpoczęcie prac budowlanych, od tych, które całkowicie je uniemożliwiają, jest na potrzeby tego artykułu praktycznie niemożliwe. Wszystko zależy tak naprawdę od stanu faktycznego w danej sprawie. Aby móc jednoznacznie stwierdzić, co jedynie utrudnia, a co uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych, należy wziąć pod uwagę szereg aspektów, w tym między innymi specyfikę prac, termin realizacji inwestycji, wynagrodzenie należne wykonawcy czy formalności, które wiążą się z usunięciem problemów.

Najlepszym rozwiązaniem jest określenie podstaw odmowy przejęcia placu budowy przez wykonawcę w umowie o roboty budowlane – ułatwi to dalsze postępowanie formalne. Można określić je sztywno, stosując katalog zamknięty, lub wymienić jedynie przykładowe okoliczności, stosując katalog otwarty. Jeżeli w umowie nie zostaną umieszczone takie zapisy, należy wówczas przyjąć, że pojawienie się przeszkód może stanowić podstawę do odmowy przejęcia placu budowy.

Mogą to być następujące sytuacje:

 • obecność na przekazywanym placu budowy odpadów lub substancji niebezpiecznych, których pozbycie się wiąże się z kosztami niewspółmiernymi do wynagrodzenia wykonawcy,
 • dalsza realizacja prac przez poprzedniego wykonawcę na przekazywanym terenie,
 • brak uzyskanego przez inwestora pozwolenia na wycinkę drzew lub zieleni wysokiej,
 • istnienie warunków uniemożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie prac budowlanych,
 • wystąpienie przeszkody, której eliminacja wymaga spełnienia skomplikowanych procedur i znacznego upływu czasu.

Okoliczności, które jedynie utrudniają przeprowadzenie prac budowlanych, nie stanowią wystarczającej podstawy odmowy przejęcia terenu. Protokół przekazania placu budowy powinien jednak zawierać ich dokładny opis. Jeżeli ujawnią się one później, po stronie wykonawcy leży niezwłoczne zawiadomienie o nich inwestora.

Przekazanie placu budowy – skutki i odpowiedzialność wykonawcy

Przejęcie terenu budowy potwierdza możliwość rozpoczęcia inwestycji. Podpisany przez wykonawcę protokół przekazania placu budowy jest zatem oświadczeniem informującym o tym, że na gruncie nie znajdują się żadne przeszkody, które nadmiernie utrudniają lub uniemożliwiają realizację prac budowlanych. Istotnym skutkiem protokolarnego przekazania placu budowy jest zatem spoczywająca na wykonawcy odpowiedzialność za szkody powstałe na przejętym przez niego terenie:

 • szkody wobec osób trzecich (innych niż inwestor), np. wskutek urazu na niezabezpieczonym terenie budowy,
 • szkody wyrządzone poprzez zawalenie się budowli bądź oderwanie jej części; zwolnienie od tej odpowiedzialności jest możliwe wtedy, gdy wykonawca udowodni, że szkoda nie jest wynikiem wady budynku lub braku jego utrzymania w należytym stanie.

Po przejęciu placu budowy wykonawca zobowiązany jest więc do jego odpowiedniego zabezpieczenia wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, które podlegają ochronie (art. 22 ust. 1 Prawo Budowlane).

Sprawdź, jak zabezpieczyć plac budowy.

Potrzebujesz wsparcia w doborze rozwiązań niezbędnych do zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy? Skontaktuj się z wybranym oddziałem naszej firmy.