Rekrutacja

Klauzula Informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w TLC RENTAL Sp. z o.o.

Administratorem wszelkich niezbędnych danych pozyskanych od potencjalnych pracowników w procesie rekrutacji jest TLC Rental Sp. z o.o.

Spółka TLC Rental jako administrator przetwarza dane osób ubiegających się o zatrudnienie na wszelkich stanowiskach, które zostały spółce przekazane wszelkimi przyjętymi kanałami rekrutacji oraz w trakcie całego procesu rekrutacji.

Podstawą przetwarzania danych przez administratora są przepisy obowiązującego prawa, przede wszystkim art. 22 §1 k.p., a także inne aktów wykonawcze, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, wyrażona przez Państwa zgoda.

W związku z rekrutacją spółka może przetwarzać następujące dane:

 • dane identyfikacyjne;
 • dane teleadresowe;
 • dane dotyczące wykształcenia;
 • dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia;
 • dane dotyczące uprawień;
 • inne dane niezbędne dla procesu rekrutacji;

Dane pozyskane przez spółkę w trakcie procesu rekrutacji przetwarzane są w następujących celach:

 • rozpatrzenie kandydatury potencjalnego pracownika na określone stanowisko oferowane przez spółkę;
 • realizacja procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji;
 • realizacja uprawnień do obrony przez ewentualnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania danych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji współpracującym z nią podmiotom wspierającym proces rekrutacji, a także podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT oraz inne niezbędne usługi o charakterze niezbędnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie przekazuje danych uzyskanych w procesie rekrutacji poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z przekazanymi spółce w procesie rekrutacji danymi:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo zażądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (skorzystanie z niniejszego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (skorzystanie z niniejszego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji);
 • prawo przenoszenia danych do innego administratora (jedynie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez:

 • adres email: info@tlcrental.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 734 140 140
 • pisemnie na adres:05-806 Sokołów, ul. Rodzinna 38A
 • osobiście – po wcześniejszym ustaleniu spotkania – w siedzibie spółki tj. 05-806 Sokołów, ul. Rodzinna 38A

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wynajem Ogrodzeń