Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Post Type Selectors
rodo-m
Polityka Prywatnośći wynajem ogrodzeń

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TLC RENTAL SP. Z O.O.

1. Słownik pojęć

Dane osobowe – informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną, w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, NIP, PESEL itp.
Administrator danych osobowych – osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, w jakim celu i w jaki sposób będzie przetwarzać́ dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych – działania dotyczące danych osobowych, w szczególności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie, niszczenie itp.
RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod­nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka TLC Rental Sp. z o.o. z siedzibą w  przy ul. Rodzinnej 38A, 05-806 Sokołów k/Warszawy (dalej TLC RENTAL). 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z TLC RENTAL poprzez:
a) adres email: odo@tlcrental.pl
b) telefonicznie pod numerem: +48 734 140 140 lub
c) pisemnie na adres siedziby TLC RENTAL. 

3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

TLC RENTAL oświadcza i zapewnia, że:

 • dane osobowe są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO, w sposób rzetelny i przejrzysty;
 • dane osobowe są zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i są przetwarzane tylko w zakresie zgodnym z tymi celami;
 • TLC RENTAL dokłada najwyższej staranności, by dane osobowe, które przetwarza, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne;
 • dane osobowe są przechowywane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych, technicznych i technologicznych.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą TLC RENTAL przetwarza dane podmiotów, z którymi pozostaje w relacjach biznesowych, a także dane ich pracowników i współpracowników, dane osób przekazane w ramach realizacji zamówień i umów, dane osób nawiązujących kontakt za pomocą środków porozumienia się na odległość (telefon, poczta elektroniczna), dane osób ubiegających się o zatrudnienie, dane osób pozyskane w toku rekrutacji.
Poniżej TLC RENTAL przedstawia tabelarycznie zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zakres danych

 • dane identyfikacyjne (imię i nazwisko)
 • dane adresowe
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • numer NIP
 • numer REGON
 • stanowisko pracy
 • dane o lokalizacji
 • dane dotyczące uprawnień
 • dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia
 • dane przekazane w procesie rekrutacyjnym
 • inne dane potrzebne do świadczenia usług / współpracy

Cele przetwarzania

 • zawarcie i wykonanie umowy
 • obsługa zapytań i wniosków
 • prowadzenie działań marketingowych
 • windykacja należności
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • wykonanie obowiązków podatkowych i rachunkowych
 • prowadzenie analiz statystycznych
 • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • prowadzenie procesu rekrutacji
 • archiwizacja (w tym zapewnienie rozliczalności – wykazania
 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)

Podstawy prawne przetwarzania

 • niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy
 • realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzenie i obrona przed
 • potencjalnymi roszczeniami, prezentowanie oferty produktów i usług, marketing)
 • zgoda (np. w odniesieniu do marketingu w przypadku elektronicznego lub telefonicznego kanału komunikacji)

Podanie danych jest dobrowolne, jednak TLC RENTAL zastrzega, że w niektórych sytuacjach ich podanie może okazać się niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
TLC RENTAL przetwarza dane osobowe przez czas, jaki jest niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. TLC RENTAL stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez nieograniczony okres. Gdy zostanie osiągnięty cel przetwarzania, TLC RENTAL usuwa lub anonimizuje dane. Wyjątkiem są̨ sytuacje, gdy przechowywanie danych jest niezbędne z powodu odrębnych przepisów.

TLC RENTAL usuwa lub anonimizuje dane w szczególności, gdy:

 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń (jeżeli TLC RENTAL przetwarzało dane, aby realizować umowę);
 • upłyną terminy, które wynikają z przepisów prawa (np. ustawy o rachunkowości),
 • osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą, skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli podstawą przetwarzania był uzasadniony interes TLC RENTAL jako Administratora);
 • zakończy się proces rekrutacji.

6. Odbiorcy danych
Dane osobowe przetwarzane przez TLC RENTAL w związku z relacjami biznesowymi mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom, kontrahentom i partnerom biznesowym w ramach współpracy przy danym projekcie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających z współpracy,
 • podmiotom świadczącym na rzecz TLC RENTAL usługi księgowo – rachunkowe, prawnicze, IT, marketingowe,
 • podmiotom z TLC RENTAL Group, których oferta uzupełnia ofertę TLC RENTAL.

7. Zasady przekazywania danych poza Polskę
W sytuacji zaistnienia odpowiednich podstaw TLC RENTAL może przekazywać dane osobowe podmiotom z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Do państwa trzeciego (spoza EOG) TLC RENTAL może przekazać dane osobowe, jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę.

W przypadku przekazania danych poza EOG TLC RENTAL podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony danych, w szczególności poprzez zastosowanie klauzul umownych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.

8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie żądania na wskazane wyżej dane kontaktowe.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.

9 Polityka Cookies:

Właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Czym jest plik cookie?
W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików cookie
Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://wszystkoociasteczkach.pl/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Wynajem Ogrodzeń
+48 734 140 140
Otrzymaj ofertę