Skip to content
Generic selectors
Exact matches only
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Rekrutacja

Klauzula Informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w TLC RENTAL Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem wszelkich niezbędnych danych pozyskanych od potencjalnych pracowników w procesie rekrutacji jest TLC Rental Sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie pod adresem: ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów (dalej „TLC Rental”, „Spółka” lub „Administrator”).

Spółka TLC Rental jako administrator przetwarza dane osób ubiegających się o zatrudnienie na wszelkich stanowiskach, które zostały spółce przekazane wszelkimi przyjętymi kanałami rekrutacji oraz w trakcie całego procesu rekrutacji.

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Spółkę

Podstawą przetwarzania danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, przede wszystkim art. 221 §1 k.p., a także przepisy innych aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, wyrażona przez Państwa zgoda.

W związku z rekrutacją Spółka może przetwarzać następujące dane:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia),
 2. dane kontaktowe,
 3. dane dotyczące wykształcenia,
 4. dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia,
 5. dane dotyczące kwalifikacji zawodowych,
 6. inne dane niezbędne dla procesu rekrutacji,przy czym dane z pkt. 3) – 6) będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Dane pozyskane przez Spółkę w trakcie procesu rekrutacji przetwarzane są w następujących celach:

 • rozpatrzenie kandydatury potencjalnego pracownika na określone stanowisko oferowane przez spółkę (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacja procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w ograniczonym zakresie – realizacja uprawnień do obrony przez ewentualnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe pozyskane na etapie rekrutacji będą przechowywane w powyższych celach w podstawowym zakresie przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez kandydata zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe będą̨ przetwarzane do czasu cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. W ograniczonym zakresie dane osobowe będą przechowywane do chwili upływu ustawowego okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Spółka zastrzega sobie prawo do przekazywania danych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji współpracującym z nią podmiotom wspierającym proces rekrutacji, a także podmiotom świadczącym na jej rzecz usługi IT oraz inne niezbędne usługi o charakterze niezbędnym dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Spółka nie przekazuje danych uzyskanych w procesie rekrutacji poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wyjątek mogą̨ stanowić dane kandydatów, których aplikacje zostały przekazane za pośrednictwem portalu Pracuj.pl, który korzysta z usług dostawców zlokalizowanych poza obszarem EOG. W tym przypadku zgodnie z informacją zawartą w polityce prywatności Grupy Pracuj.pl dane osobowe mogą zostać przekazane poza terytorium EOG. Przekazanie danych odbywa się̨ na podstawie stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie \”Tarcza Prywatności\” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Uprawnienia kandydatów do pracy w zakresie przetwarzania danych

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa związane z przekazanymi spółce w procesie rekrutacji danymi:

 • prawo dostępu do danych;
 • prawo zażądania sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (skorzystanie z niniejszego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (skorzystanie z niniejszego uprawienia może pociągnąć za sobą konieczność przedwczesnego zakończenia procesu rekrutacji);
 • prawo przenoszenia danych do innego administratora (jedynie w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez:

 • adres email: info@tlcrental.pl
 • telefonicznie pod numerem: +48 734 140 140
 • pisemnie na adres: ul. Rodzinna 38A,05-806 Sokołów
 • osobiście – po wcześniejszym ustaleniu spotkania – w siedzibie spółki tj. w Sokołowie przy ul. Rodzinnej 38A.

Niezależnie od uprawnień przysługujących powyżej w związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wynajem Ogrodzeń
+48 734 140 140
Otrzymaj ofertę